Wrocław, dnia 23 września 2020 rokuOŚWIADCZENIESzanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się w przestrzeni medialnej informacji na temat mojej rzekomej współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, niniejszym stanowczo i kategorycznie oświadczam, że informacje te są całkowicie nieprawdziwe. Oświadczam jednocześnie, że nigdy nie byłem jawnym, ani tajnym współpracownikiem jakichkolwiek organów bezpieczeństwa PRL, w szczególności Służby Bezpieczeństwa.

Pragnę wyjaśnić, iż ze względu na pełnione funkcje w Kościele Baptystów byłem wielokrotnie poddawany próbom werbunku przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, jednakże wszystkie one pozostawały bezskuteczne. Z uwagi na dużą częstotliwość podejmowanych wobec mnie bezskutecznych działań werbunkowych, informacja o tym fakcie najprawdopodobniej znalazła swój wyraz w postaci utworzenia w archiwach służb teczki opatrzonej moimi danymi.

Informuję jednocześnie, iż niezwłocznie po uzyskaniu informacji na temat ujawnienia przez IPN faktu istnienia teczki opatrzonej moimi danymi, podjąłem wszelkie możliwe i adekwatne działania prawne mające na celu weryfikację danych zawartych w archiwach IPN i oczyszczenie mojej osoby z jakichkolwiek podejrzeń, w szczególności poprzez dokonanie sprawdzenia zawartości teczki, jak również poprzez przewidzianą przepisami prawa procedurę autolustracji.

Pojawiające się sugestie dotyczące mojej rzekomej współpracy z organami bezpieczeństwa PRL przyjąłem z głębokim ubolewaniem i poczuciem niesprawiedliwości, albowiem w rzeczywistości w okresie PRL działania ww. organów były jawnie wymierzone przeciwko mnie i mojej rodzinie, jak również przeciwko Kościołowi Baptystów i innym organizacjom religijnym i misyjnym z którym naówczas współpracowałem. Nie ulega przy tym wątpliwości, że wielokrotnie informacje ujawniane w archiwach IPN, jako pochodzące bezpośrednio od funkcjonariuszy służb PRL, były fabrykowane na potrzeby przeprowadzanych prowokacji bądź też były rezultatem zwyczajnych oszustw. Dane zawarte w aktach personalnych IPN pochodzące bezpośrednio od osób charakteryzujących się najniższymi standardami moralnymi i etycznymi nie powinny być traktowane jako wiarygodne, zwłaszcza w kontekście świadectwa jakie wyłania się z mojej dotychczasowej aktywności na rzecz społeczności i wspólnoty wiary. Niespotykaną niesprawiedliwością i triumfem idei poprzedniego reżimu jawi sytuacja, w której osoby charakteryzujące się olbrzymim wkładem w duchowe życie społeczności oraz nieskazitelnym przebiegiem działalności społecznej są bezpodstawnie oczerniane i pomawiane na podstawie całkowicie niewiarygodnych i niesprawdzonych materiałów.

Wobec wysuwanych wobec mnie podejrzeń zostałem zmuszony do podjęcia stanowczych działań prawnych mających na celu wyjaśnienie wszelkich pojawiających się wątpliwości. Zwracam się jednocześnie do wszystkich osób, którym sprawiedliwość, prawda i uczciwość nie są obojętne, aby do czasu ostatecznego wyjaśnienia omawianej kwestii, wstrzymały się z jakimikolwiek publikacjami oraz komentarzami na ten temat. Deklaruję jednocześnie, iż wszelkie informacje uzyskane przeze mnie w wyniku weryfikacji zawartości akt personalnych IPN zostaną przeze mnie niezwłocznie ujawnione i skomentowane.

Z wyrazami szacunku

Zygmunt P. Karel